Vår politik | SD Eskilstuna

Vår politik

Vår politik i Eskilstuna

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 • utvald-bild årsplan 2019 SD Eskilstuna

  SDs förslag på årsplan 2019 för Eskilstuna kommun

  Arbetet med att ta fram ett förslag till årsplan med tillhörande budget samt ägardirektiv har pågått fortlöpande under året. Vi har besökt skolor, äldreboenden och andra kommunala verksamheter samt flertalet företag som är verksamma i just Eskilstuna. Det är utifrån dessa besök och samtal med välfärdspersonal och invånare i Eskilstuna som ligger till grund för vårt förslag vi nu presenterar.

   

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • – Vår årsplan 2019 för Eskilstuna kommun kan sammanfattas med stärkt välfärd och ökad trygghet. Vi säger bland annat nej till fortsatta nedskärningar i skolan och höjer istället skolpengen motsvarande 56 lärartjänster. Vi inför fria bussresor för 65 + dygnet runt och stärker upp grundbemanningen inom äldreomsorgen med motsvarande 70 vårdpersonal på heltid. Tryggheten ökar vi genom fler övervakningskameror och 20 patrullerande ordningsvakter som förläggs av Polisen samt trygghetsbidrag till föreningar i mångmiljonklassen. Vårt budskap är att vi vill ge Eskilstunaborna trygghet genom hela livet.

   

   

  För mer information kan ni nedan se våra förslag i sin helhet. Klicka bara på bilden för respektive förslag:

   

   

  Mer info
 • plan-mot-våldsbejakande2

  SD:s egna förslag på plan mot våldsbejakande extremism i Eskilstuna

  Eskilstuna kommun har under rödblå ledning arbetat fram ett tandlöst förslag på en plan mot våldsbejakande extremism. Den tuffaste konkreta åtgärden för enskilda individer som ligger i riskzonen är att erbjuda dem praktikplatser. Vidare så lyfts utbildningsinsatser för medarbetare och invånare fram som bredare lösningar på problemen. Planens enda mål är att Eskilstuna kommun blir en plats utan inslag av våldsbejakande extremism. Dessvärre så finns inga konkreta förslag på hur målet ska kontrolleras att det är uppnått.Det här duger inte. Ska det omnämnda fina målet uppnås krävs det fler och tuffare åtgärder.

  Med anledning av detta föreslår SD Eskilstuna att planen kompletteras med följande:

  Bedömning av omfattning av våldsbejakande extremism

  För att kunna avgöra om planen har effekt ska kommunen med jämna mellanrum inhämta bedömningar från Polisen och redovisa för kommunstyrelsen. Bedömningarna ska vara övergripande för att inte riskera att Polisens underrättelsearbete röjs. Exempelvis ifall den våldsbejakande extremismen har ökat eller minskat och i så fall vilken eller vilka kategorier som har förändrats.

  Enkätundersökning

  Ytterligare ett sätt att kunna mäta hur utbredd den våldsbejakande extremismen är i Eskilstuna är att genomföra en enkätundersökning bland stadens ungdomar. Frågorna skulle exempelvis kunna bakas in i redan befintliga enkäter som genomförs bland stadens ungdomar.

  Kontroll av föreningar

  Stickkontroller ska göras på föreningar som mottar bidrag från kommunen. Kontrollen ska säkerställa att föreningen lever upp till de kriterier som ställs för att få bidrag och att det inte förekommer tendenser till våldsbejakande extremism inom föreningen.

  Uthyrning av lokaler

  Eskilstuna kommun förfogar över många lokaler som kan hyras. Det ska finnas rutiner som säkerställer att ingen som hyr dessa lokaler avser använda dem för våldsbejakande ändamål.

  Kontaktvägar för invånare

  Om enskilda invånare upptäcker eller misstänker att anhörig, närstående, granne eller liknade visar tendenser att syssla med våldsbejakande extremism ska det finnas enkla och diskreta kontaktvägar in till kommunen. Självklart ska informationsinsatser göras så invånarna vet om att kommunen är mottagliga för denna typ av tips. Möjligheten att kunna meddela kommunen anonymt bör ses över för att undvika att kontakt uteblir på grund av eventuella konsekvenser för den som tipsar.

  Anhörigstöd

  När radikalisering uppdagas hos en individ ska dennes familj och anhöriga alltid erbjudas stöd och vägledning för att få individen lämna de extremistiska miljöerna och bryta sina destruktiva beteenden.

  Återvändande IS-krigare

  Om det uppdagas att det finns återvändande så kallade IS-krigare i Eskilstuna ska det anmälas direkt till polisen. Dessa individer ska inte åtnjuta något stöd alls från Eskilstuna kommun, mer än transport till fängelset för sina brott mot mänskligheten.

   

   

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD)

  • – Jag tror att de allra flesta förstår att lösningen på våldsbejakande extremism inte är fler praktikplatser. Det behövs tuffa åtgärder med mätbara mål som följs upp för att kunna avgöra ifall de har haft effekt. Något som våra kompletterande förslag bidrar med.

  Mer info
 • Akutmottagningar-vårdgaranti_v3

  SD föreslår max två timmars väntetid på de sörmländska akutmottagningarna

  Att väntetiderna på akutmottagningarna är alldeles för långa råder det inga tvivel om. Orsakerna må vara många men ska en förändring ske så krävs det politisk vilja och handlingskraft. Här vill vi från Sverigedemokraterna visa just handlingskraft och införa max 2 timmars väntetid på de sörmländska akutmottagningarna.

  Frågan är så klart hur det ska genomföras och hållas?

  Utöver en kraftig minskad invandring till Sörmland måste sjukvården budgeteras efter vilka behov som finns och hur stor befolkningen är. Att sjukvården får allt färre vårdplatser och vårdpersonal per sörmländskinvånare samt år efter år går med budgetunderskott vittnar om en politisk ledning som inte förmår att se behoven. Lösningen är inte fler orealistiska besparingspaket utan allt handlar om att prioritera vården framför allt annat.

  Vidare så behöver akutmottagningarna avlastas från grunden. Dygnet runt-öppna vårdcentraler måste öppnas omgående på strategiska platser. Förkylningssyndrom är inget som bör hanteras av akutmottagningarna vilket är ett av många exempel.

  Ett digitalt väntetidsystem behöver införas där patienten redan hemma kan se hur lång väntetiden är. Antingen kan patienten vänta någon timme hemma tills väntetiden gått ner alternativt kunna bli hänvisad till annan akutmottagning på annan ort där ingen väntetid finns. Den tekniska utvecklingen möjliggör nästan oändliga möjligheter att nå vårt mål. Flaskhalsar behöver också identifieras och lösas kontinuerligt.

  Listan på åtgärder kan göras lång men den kanske enskilt viktigaste åtgärden är att kraftigt höja lönerna för vårdpersonalen, dels för att både redan utbildade vill jobba för blivande region Sörmland och för att fler ska vilja utbilda sig till sjukvårdspersonal. Ytterligare åtgärder kan med fördel arbetas fram i dialog med sakkunniga för att på riktigt kunna leva upp till vårt mål om max 2 timmars väntetid på akutmottagningarna. Med ett av världens högsta skattetryck är detta mål inte för mycket begärt att erbjuda de sörmländska skattebetalarna.

   

  Kommentar från Kim Fredriksson, Oppositionsråd (SD) Eskilstuna

  • – Är det något sörmlänningarna efterfrågar är det en tillgänglig vård. Med vårt mål om max 2 timmars väntetid blir det tydligt vad de förväntas få för sina skattepengar.

  Kommentar från Jannike Zetterman, Vice ordförande SD Oxelösund

  • – Det kan inte vara rimligt att man ska sitta flera timmar på en akutmottagning med ett litet barn som exempelvis brutit armen. Av erfarenhet vet jag att det händer allt för ofta. Så vårt förslaget behövs verkligen.

  Mer info
 • Skolbild-Facebook-1200x628-blå

  Debatt: Socialdemokraterna och Moderaterna underminerar Eskilstunas skolor

  Den senaste tidens turbulens inom skolan beror på bristande politiskt ledarskap. För att förstå påståendet behövs en tillbakablick till 2015 göras. En morgon inser den rödblåa kommunledningen med Jimmy Jansson i spetsen att ekonomin sviker och något måste göras. I ren panik fattas ett tvivelaktigt så kallat ordförandebeslut där hela Eskilstuna kommun försätts i ett besparingsläge med bland annat inköpsstopp.

  Frågetecknen spred sig inom kommunen hur detta kunde komma så plötsligt. Senare samma år gav sig de rödblåa på skolpengen som de sänkte med omkring 50 miljoner. De uppgav att en omfördelning till äldreomsorgen måste göras. Problemet var bara att någon sådan omfördelning inte gick att utläsa från deras budget. Det finns alltså ett stort glapp mellan vad de säger i media och vad som faktiskt genomförs.

  Nu upprepas historien igen. Nya kriterier för vilka elever som har rätt till extra stöd (tilläggsbelopp) införs och innebär en budgetbesparing på omkring 20 miljoner. I media förnekar de rödblåa att detta är en nedskärning i skolan. Trots att facken, rektorer, lärare och även elever slår larm kring skolan slår de rödblåa ifrån sig kritiken.

  I debattartiklar och pressträffar peppras det ut påståenden om att skolan skulle nästintill bada i pengar. Den 13 februari ställde vi frågan till de rödblåa ifall de var överens med de fackliga om hur frustrationen inom skolan ska hanteras. Absolut, löd svaret. Två dagar senare går de fackliga ut medialt och vägrar acceptera villkoren de rödblåa ställt. Inte förrän läget förvärrats ytterligare och de retat upp skolans personal och elever ordentligt ändrar de sig och delvis tillför resurser till skolan i samband med årsbokslutet som tas i slutet av mars. Det ekonomiska tillskottet blir som ett kvitto på att de styrande politikerna farit med osanning om vilka nedskärningar och behov som finns inom skolan.

  Det här duger inte. Det måste bli ett slut med ledande politiker som först förnekar nedskärningar, retar upp skolpersonalen och sedan försöker framstå som hjältar i media när de tillför de pengar skolan redan borde ha haft. Det skolan behöver i dag är arbetsro, en stabil ekonomi som håller över tid samt ett tydligt politiskt ledarskap som faktiskt lyssnar på skolans personal.

   

  För Sverigedemokraterna Eskilstuna

  Kim Fredriksson, oppositionsråd

  Mikael Nygren, ledamot barn- och utbildningsnämnden

  Mer info
 • Svenska språkets ställning i Eskilstuna

  SD vill stärka det svenska språkets ställning i Eskilstuna

  Grundbulten i fungerande samhällen är känslan av att känna gemenskap. För att känna det krävs det bland annat ett gemensamt språk som alla i kommunen förstår. För oss sverigedemokrater är det självklart att det ska vara svenska och ingenting annat. Eftersom det varit en hög invandring till Eskilstuna ser vi ett starkt behov av åtgärder för att upprätthålla vårt språk som gemensamma nämnare. På senare tid har vi kunnat se hur samhällsservicen successivt börjat inkluderat kommunikation på olika språk. Exempelvis kommunens hemsida, växel, mötesplatser, utökad tolkförmedling samt rekrytering av flerspråkig servicepersonal m.m.

  Ur ett långsiktigt perspektiv ska följande fråga ställas: Vilken motivation får nyanlända att lära sig svenska när samhällsservicen och kommunikationen med grannar, arbetskamrater och närbutiken görs på deras modersmål? Politiken blir svaret skyldiga kring varför de ska lära sig det svenska språket när de i praktiken inte behöver tala svenska.

  Exempel på konkreta åtgärder kan vara att tolkar generellt ska användas restriktivt. Utrikesfödda som uppger sig vara i behov av tolkar ska erbjudas utbildning i svenska för att succesivt få bort deras tolkbehov. Det ska även ställas krav på goda kunskaper i tal på svenska för att få fast arbete inom Eskilstuna kommun. Detta oavsett befattning. Befintligt anställda eller människor i kommunens arbetsmarknadsåtgärder som har behov av språkutveckling ska erbjudas extrakurser i just svenska som en del i sin kompetensutveckling. Självklart ska kravställningen på språkutveckling vara ett av grundkriterierna för att få försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag). Likaså ska samhällsservice primärt endast ges på svenska.

  Undantag där samhällsservice kan ges på annat språk är exempelvis vid turistattraktioner, demensboenden eller där det finns starka skäl till undantag t.ex. via minoritetsspråkslagen.

  Förslaget är också en del av våra förslag för att bryta utvecklingen med framväxten av parallella samhällen där olika etniska grupper indirekt isoleras från majoritetssamhället.

   

  Här nedan återfinns det inlämnade förslaget i sin helhet:

   

  Motion om att stärka det svenska språkets ställning i Eskilstuna (PDF)

   

   

   

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD)

  • – En grundförutsättning för att kunna skapa trygghet och gemenskap är att nya som gamla Eskilstunabor förstår varandra. Med tanke på situationen i Eskilstuna behövs vårt förslag.

   

  Mer info
 • TRYGGHETSPAKET-v3

  SD lanserar ett trygghetspaket för Eskilstuna kommun

  Att känslan av otrygghet är hög och dessvärre även ökar i Eskilstuna är tyvärr ett faktum. Det vittnar nyhetsrapporteringen samt SCB:s medborgarundersökning tydligt om. För att på riktigt vända utvecklingen krävs ett trygghetspaket med effektiva och konkreta åtgärder. I samband med kommunstyrelsesammanträdet nu på tisdag den 13 mars där Eskilstuna kommuns årsredovisning bereds kommer SD lägga ett eget förslag för ökad trygghet. Eftersom kommunen gjort ett stort överskott finns det ekonomiskt utrymme att göra särskilda engångssatsningar.

  Våra åtgärder som återfinns nedan har arbetats fram utifrån verksamhetsbesök runt om i samhällets olika delar.

   

  • Övervakningskameror: 7 miljoner kr

  För att stärka tryggheten på brottsutsatta platser avsätts investeringsmedel för att övervakningskameror monteras upp. Kan exempelvis vara i bostadsområden, parkeringsplatser och skolor.

   

  • Patrullerande ordningsvakter: 20 miljoner kr

  För att understödja Polisens arbete med att öka tryggheten avsätts medel för att ha patrullerande ordningsvakter runt om i Eskilstuna. Ordningsvakter som finansernas av kommunen men föreläggs av Polisen för maximal effekt. Fokusområden ska dock vara Skiftinge, Årby, Nyfors, Fröslunda och Lagersberg.

   

  • Trygghetsbidrag till föreningar: 7 miljoner kr

  Syftet med trygghetsbidraget är att fler föreningar ska stimuleras till att ta ett större samhällsansvar genom ökad närvaro i otrygga områden. Det kan vara allt ifrån att arbeta med att fånga upp ungdomar som ligger i riskzonen att hamna i kriminalitet, stärka ungdomar att våga vittna, sprida information om drogers negativa konsekvenser till att arrangera nattvandringar eller uppmuntra till stärkt grannsamverkan. Detaljerade kriterier för att få ta del av bidraget ska arbetas fram i samråd med lämpliga aktörer.

   

  • Stärka stödet för brottsoffer: 1 miljon kr

  När någon utsätts för grövre brott är det av vikt att bra stöd kan ges omgående. Idag finns det redan olika typer av stödfunktioner som behöver stärkas upp. Tanken är att dessa stödfunktioner aktivt ska stöttas av kommun och polis och även involveras i det förebyggande arbetet. Exempelvis brottsofferjouren eller kvinnojouren MOA.

   

  Summa trygghetspaket: 35 miljoner

   

   

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • – Det är tydligt att Socialdemokraterna och Moderaterna saknar förmågan att skapa trygghet i Eskilstuna. Ska en förändring på riktigt kunna ske behövs vårt trygghetspaket. Politiken måste gå från ord till handling.
  Mer info
 • P1380656

  SD Eskilstuna har haft årsmöte och fastställt valsedeln

  Under lördagen den 24 februari genomförde SD Eskilstuna sitt årsmöte tillika valkonferens. Omkring 50 personer deltog på mötet som genomfördes under timmen. Då hann både verksamhetsberättelsen, den parlamentariska berättelsen, ny styrelse och valsedeln till kommunfullmäktigevalet avhandlas. Efteråt bjöds det på lokalproducerad smörgåstårta som blivit lite utav en tradition att bjuda på. Stämningen var genomgående god där valtemperaturen höjdes ytterligare ett par grader när allt internt arbete med ta fram vilka som ska företräda oss blev klart och allt fokus kan läggas på att vinna valet.

   

   

  Valberedningens sammankallande Tatjana Gudmundsgårdh presenterar deras förslag till valsedel till kommunfullmäktigevalet i höst. Ett förslag som enhälligt bifölls på årsmötet.

  Blandad uppslutning av både nya som gamla medlemmar. Trots en stor möteslokal så syntes den goda uppslutningen i lokalen.

   

  Självklart bjöds det på fika som uppskattades av medlemmarna.

  Några som verkligen gillade smörgåstårtan var våra veteraner Adam Marttinen och Kim Fredriksson.

   

   

  Sverigedemokraterna Eskilstunas omvalda styrelse för 2018

  Styrelsen för 2018:
  Ordförande: Kim Fredriksson
  Vice ordförande: Mikael Nygren
  Andre vice ordförande: Anton Berglund
  Ledamot: Elin Blomberg
  Ledamot: Seppo Vuolteenaho
  Ledamot: Anita Nygren
  Ledamot: Carina Åkesson

  Suppleant 1: Tobias Gustafsson
  Suppleant 2: Fredrik Elf 

   


  (Från vänster till höger: Elin Blomberg, Seppo Vuolteenaho, Mikael Nygren, Tobias Gustafsson, Kim Fredriksson, Fredrik Elf, Anton Berglund, Anita Nygren, Carina Åkesson)

   

  Sverigedemokraterna Eskilstunas omvalda valberedningen för 2018

  Ledamot: Björn Näsman
  Ledamot: Lotta Elf
  Ledamot: Adam Marttinen
  Ledamot: Tatjana Gudmundsgårdh
  Ledamot: Lars Bohlin

   

  (Från vänster: Björn Näsman, Lotta Elf, Adam Marttinen, Tatjana Gudmundsgårdh, Lars Bohlin)

   

   

   

   

  Nedan återfinns de 30 första namnen på valsedeln som fastställdes enhälligt av årsmötet.

   

  1. 1. Kim Fredriksson
  2. 2. Mikael Nygren
  3. 3. Anton Berglund
  4. 4. Adam Marttinen
  5. 5 Elin Blomberg
  6. 6. Seppo Vuolteenaho
  7. 7. Anita Nygren
  8. 8. Björn Näsman
  9. 9. Mikael Strömberg
  10. 10. Tatjana Gudmundsgårdh
  11. 11. Tobias Gustafsson
  12. 12. Benny Ekström
  13. 13. Carina Åkesson
  14. 14. Lotta Elf
  15. 15. Lars Bohlin
  16. 16 Fredrik Elf
  17. 17. Peter Laufer
  18. 18. Stefan Bergqvist
  19. 19. Carola Sunesson
  20. 20. Pernilla Eriksson
  21. 21. Rikard Branting
  22. 22. Susanne Bergqvist
  23. 23. Simon Lindbäck
  24. 24. Susanne Östling
  25. 25. Sven-Göran Sigurd
  26. 26. Caroline Hansson
  27. 27. Aila Kangas
  28. 28. Michael Wilhelmsson
  29. 29. Lars-Åke Phuthom
  30. 30. Ann-Christina Kaup

   

  Ytterligare 15-20 namn kommer läggas till senare. Målet är 50 namn på valsedeln till höstens val.

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD)

  • Är stolt över att få toppa valsedeln inför valet. Vi har jobbat hårt med att rekrytera nya kandidater med olika bakgrunder för att ha god representation i samhället. Att vi får allt fler och aktiva kvinnliga medlemmar avspeglar sig också. Av de fastställda namnen är det 40 % kvinnliga företrädare.

   

   

  Mer info
 • 28170209_10154968112657282_470625976_o

  SD kräver en utredning om bygget vid Sigurdsristningen

  Byggnationen av en träramp som var tänkt att öka tillgängligheten har gått över styr och vållat stor upprördhet bland Eskilstunaborna. Något som lokalmedia har rapporterat om.
  Efter att ha besökt platsen under lördagen och efter samtal med omkringboende och förbipasserande så väcks en del frågor.

  Bygget kring fornminnet är skrymmande och inkräktar märkbart på en naturhistorisk miljö. Det har borrats i berget intill ristningen samt i backen kring träd vars rötter kan ha förstörts.

  Kostnaden är en annan del som väcker frågetecken. Över fyra miljoner för att öka tillgängligheten för funktionshindrade när ristningen ligger 20 meter från en intilliggande väg.

  En betydligt enklare konstruktion skulle sannolikt kunna göras för betydligt mindre pengar. En enklare konstruktion skulle också sammanfalla med värdet att i största möjliga mån bevara en kulturhistorisk miljö.

  Sverigedemokraterna i Eskilstuna kräver att en utredning klarlägger hur kostnaderna är motiverade, hur den nuvarande konstruktionen kunnat avvika så mycket från ursprungsplanen och vilka oersättliga skador som bygget kan ha åsamkat platsen.

  Här återfinns vårt förslag på utredning i sin helhet.

  Här återfinns beslutsunderlaget för byggnationen av trärampen.

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • När kostnaden för en längre träramp skenar iväg över 4 miljoner är det tydligt att något inte står rätt till. Lägg därtill de skador detta medfört på ett av Eskilstunas viktigaste kulturhistoriska besöksmål så behövs en utredning tillsättas för att ställa ansvariga till svars och ordna upp detta haveri.

   

  Mer info
 • tiggeriforbjudet

  SD Eskilstuna välkomnar den rödblåa kommunmajoritetens SD-linje i tiggerifrågan

  Under tisdagen föreslog den rödblåa kommunmajoriteten bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet att det ska införas tillståndsplikt för tiggeri på offentlig plats. Ett förslag som välkomnas från SD och som drivits av oss sedan flera år tillbaka. Konkret föreslog vi just tillståndsplikt som lösning på tiggeriet redan den 29 januari 2014. Klicka här för att se förslaget

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • Det är bra att Socialdemokraterna nu äntligen agerar mot tiggeriet. Från att SD har stått ensamma i kommunfullmäktige finns det nu en majoritet för vår linje om tillståndsplikt som en lösning mot tiggeriet.

   

  Mer info
 • SD Eskilstuna återvändarcenter

  SD: Det går att påverka en kommuns befolkningsökning

  På senaste kommunfullmäktige ifrågasatte Socialdemokraterna vår budget som bygger på en rejält minskad befolkningsökning. Vår ambition är att anpassa just befolkningsökningen efter kommunens samlade krafters förmåga att bygga bostäder, skapa utbildningsplatser och jobbtillfällen samt känsla av gemenskap mellan stadens invånare. Det är en ekvation som är grundläggande för att bryta den negativa samhällsutvecklingen med exempelvis skyhög arbetslöshet bland utrikesfödda. Trots upprepade försök att förklara för S hur det ska gå till går budskapet inte in hos dem. Om det beror på otydlighet från oss eller en ideologisk ovilja att förstå hos S överlåter jag till väljarna att avgöra. För att tydliggöra hur vår nämnda ambition kan genomföras finns några förslag nedan:

  • – Anpassa strategi- och detaljplaner för bostäder efter antalet jobbtillfällen och utbildningsplatser som bedöms kunna tillkomma.
  • – Ställ högre krav på egen försörjning hos de som har för avsikt att flytta till Eskilstuna och ställer sig som sökande till kommunens fastighetsbolag.
  • – Ta krafttag mot ökad trångboddhet och kommunicera ut till hyresgästerna i kommunens fastighetsbolag att det finns begränsningar för hur många som får bo i en lägenhet.
  • – Inför ett återvändarcenter och uppmuntra utrikesfödda som står långt ifrån arbetsmarknaden att på frivillig basis återvända till respektive hemland. Kan medföra att anhöriginvandringen minskas då en familjeåterförening inte behöver ske i just Eskilstuna.
  • – Frångå ordningen som innebär att de anvisade nyanlända tillåts gå före i bostadskön.
  • – Bevilja inte bygglov för asylboenden.
  • – Avsluta de pågående kampanjerna riktade till privatpersoner som uppmanas hyra ut ett rum eller en hel bostad till nyanlända.
  • – Var tydlig mot Migrationsverket med att Eskilstuna har svåra problem att integrera nyanlända och inte ska tilldelas fler anvisade nyanlända.

  Vi skulle kunna fortsätta rada upp exempel men budskapet är tydligt. Det går att påverka en kommuns befolkningsökning! Eftersom ökningen idag utgörs mestadels av nyanlända är det främst denna grupp som påverkas. Det handlar inte om att någon skulle vara mindre värd, vi vill helt enkelt ge de utrikesfödda som redan är här bättre chanser att inkluderas i samhället, skaffa egen försörjning och få hopp om en bättre framtid.

  För Sverigedemokraterna Eskilstuna

  Kim Fredriksson, oppositionsråd

  Mer info