Vår politik | Sverigedemokraterna Eskilstuna

Vår politik

Vår politik i Eskilstuna

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 • SD Eskilstuna återvändarcenter

  SD: Det går att påverka en kommuns befolkningsökning

  På senaste kommunfullmäktige ifrågasatte Socialdemokraterna vår budget som bygger på en rejält minskad befolkningsökning. Vår ambition är att anpassa just befolkningsökningen efter kommunens samlade krafters förmåga att bygga bostäder, skapa utbildningsplatser och jobbtillfällen samt känsla av gemenskap mellan stadens invånare. Det är en ekvation som är grundläggande för att bryta den negativa samhällsutvecklingen med exempelvis skyhög arbetslöshet bland utrikesfödda. Trots upprepade försök att förklara för S hur det ska gå till går budskapet inte in hos dem. Om det beror på otydlighet från oss eller en ideologisk ovilja att förstå hos S överlåter jag till väljarna att avgöra. För att tydliggöra hur vår nämnda ambition kan genomföras finns några förslag nedan:

  • – Anpassa strategi- och detaljplaner för bostäder efter antalet jobbtillfällen och utbildningsplatser som bedöms kunna tillkomma.
  • – Ställ högre krav på egen försörjning hos de som har för avsikt att flytta till Eskilstuna och ställer sig som sökande till kommunens fastighetsbolag.
  • – Ta krafttag mot ökad trångboddhet och kommunicera ut till hyresgästerna i kommunens fastighetsbolag att det finns begränsningar för hur många som får bo i en lägenhet.
  • – Inför ett återvändarcenter och uppmuntra utrikesfödda som står långt ifrån arbetsmarknaden att på frivillig basis återvända till respektive hemland. Kan medföra att anhöriginvandringen minskas då en familjeåterförening inte behöver ske i just Eskilstuna.
  • – Frångå ordningen som innebär att de anvisade nyanlända tillåts gå före i bostadskön.
  • – Bevilja inte bygglov för asylboenden.
  • – Avsluta de pågående kampanjerna riktade till privatpersoner som uppmanas hyra ut ett rum eller en hel bostad till nyanlända.
  • – Var tydlig mot Migrationsverket med att Eskilstuna har svåra problem att integrera nyanlända och inte ska tilldelas fler anvisade nyanlända.

  Vi skulle kunna fortsätta rada upp exempel men budskapet är tydligt. Det går att påverka en kommuns befolkningsökning! Eftersom ökningen idag utgörs mestadels av nyanlända är det främst denna grupp som påverkas. Det handlar inte om att någon skulle vara mindre värd, vi vill helt enkelt ge de utrikesfödda som redan är här bättre chanser att inkluderas i samhället, skaffa egen försörjning och få hopp om en bättre framtid.

  För Sverigedemokraterna Eskilstuna

  Kim Fredriksson, oppositionsråd

  Mer info
 • Skolbuss-bild

  SD vill ändra på skolskjutsreglerna

  Lördagen den 19 augusti uppmärksammande lokaltidningen Eskilstuna-Kuriren hur kommunens regler kring skolskjuts försvårat vardagen för barnfamiljer på landsbygden. Genom att dagens riktlinjer har olika avstånd sommar- och vintertid har regelverket medfört att de omnämnda barnfamiljerna endast får så kallad upphandlad skolskjuts under vintern. Övriga året tvingas barnen gå 3,5 km på en enligt uppgift avstängd och oupplyst grusväg till närmste linjebusshållplats. Något som av föräldrarna själva beskrivs som galenskap särskilt då de påstår att det funnits skolskjuts i området i 20 år.

  Situationen föranleder att nu gällande regelverk behöver ses över i syfte att underlätta vardagen för barnfamiljer ute på landsbygden. Från vårt håll vill vi ta bort avståndsskillnaderna beroende på årstid och förändra avstånden till att bli följande:
  För elever i årskurs F – 6 revideras sträckan till 2 km. För elever i årskurs 7 – 9 revideras sträckan till 3 km.

  Vårt förslag är inlämnat till stadsbyggnadsnämnden som ett nämndiniativ. Klicka här för att ta del av förslaget i sin helhet.

   

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • Efter att ha tagit del av reportaget blir det tydligt att en revidering av nu gällande regelverk måste till. Att ha olika avståndsbedömningar sommar- och vintertid samt ytterligare tre avståndsbedömningar beroende på årskurs är onödigt byråkratiskt. Vårt förslag till förändringar ligger också i linje med vårt mål att underlätta för folk att kunna bo ute på landsbygden.

   

   

  Mer info
 • Jihad-i-Stadshuset

  SD utkräver svar från Socialdemokraterna varför kommunanställda tillåts stödja terrorism

  Enligt flera nyhetskanaler har det under tisdagen den 13 juni 2017 framkommit att en anställd vid kommunen under längre tid gjort sig känd för extrema uppfattningar. Personen ska ha delat klipp på sin Facebook där oskyldiga drabbas av terrordåd och uttryckt sympati för attentatet. Enligt nyheterna framgår det dessutom att personen har en ledande ställning inom den salafistiska al-Rahmanmoskén som uppmärksammats om att ha haft flera personer med koppling till moskén som har rest till Syrien för att strida för IS. Se länk till nyhetsrapporteringen här

  Det som är anmärkningsvärt i sammanhanget är att cheferna till denne anställde känt till personens radikala uppfattningar och det omnämnda klippet utan att vidta några åtgärder. Tvärtom så påstås de dessutom acceptera och tycka att delningen är okej. Det hela föranleder en rad nödvändiga frågeställningar.

  Med anledning av detta har vi ställt en så kallande fråga i aktuell kommunal fråga till de styrande Socialdemokraterna. Där utkräver vi svar varför inga åtgärder har vidtagits mot den anställde. Likaså utkräver vi svar ifall Socialdemokraterna avser vidta några åtgärder.

  Se här för att ta del av den inlämnade frågan i sin helhet (PDF 112 kB)

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • Det är väldigt anmärkningsvärt att ingen i den rödblåa kommunmajoriteten reagerat! Att det dessutom finns chefer inom Eskilstuna kommun som känt till den omnämnda anställdes radikala åsikter och sympatier för terrorism vittnar om bristande ledarskap. Från oss sverigedemokrater är budskapet tydligt: Den anställde ska avskedas omgående! Om påståendet att cheferna dessutom accepterar inlägget och tycker att sympati med terrorism är okej, ska även de avskedas.
  Mer info
 • Lagbygge ver2

  SD välkomnar över företrädare från andra partier

  De allmänna valen 2018 närmar sig med stormsteg. Nomineringstemperaturen höjs sakta men säkert i vårt parti och behovet av fler företrädare är större än någonsin. I dag visar SCB:s väljarundersökning att vi är det parti som ökat mest sedan valet 2014 och således är Sveriges näst största parti.  Mot bakgrund av detta vill vi öppet rikta ett erbjudande till övriga riksdagspartiers företrädare att de är välkomna över till oss. Grundkravet som ställs är att de delar våra värderingar.

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • Det är ingen hemlighet att vi gör anspråk på makten i Eskilstuna. Vi erbjuder därmed företrädare från övriga partier som idag är missnöjda med sin partiledning  att söka sig till vinnarlaget.
  Mer info
 • Årsplan reklambild

  SDs förslag till årsplan 2018 för Eskilstuna kommun

  Trots att det råder högkonjunktur på arbetsmarknaden i hela landet så har de styrande Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet inte lyckats minskat arbetslösheten nämnvärt i  kommunen. Arbetslösheten är fortfarande skyhög och ligger idag på 13,4 %. Bryts statistiken ner ytterligare så sticker gruppen utrikesfödda ut extremt mycket med en arbetslöshet på 34,8 %. Det finns flera faktorer som orsakat den negativa situationen med hög arbetslöshet och medföljande social oro. Det ska dock påpekas att den främsta orsaken är avsaknaden av logiken hos de styrande politikerna med att befolkningsökningen måste ske i samma takt som byggandet av bostäder, arbetstillfällen, utbildningsplatser och känslan av gemenskap. Förstås inte den enkla logiken spelar det ingen som helst roll hur många handlingsplaner eller arbetsmarknadsåtgärder som genomförs. Problemen kommer kvarstå och förvärras.

  Ska politiken i Eskilstuna lyckas vända utvecklingen är den nämnda logiken helt avgörande. Vår årsplan för Eskilstuna kommun bygger med anledning av detta fullt ut på den logiken. Därför kommer våra satsningar ha mycket bättre effekt.

  Nedan återfinns ett axplock över en rad satsningar vi valt att prioritera för 2018. Vår årsplan och ägardirektiv återfinns i sin helhet längst ner på denna sida där alla våra satsningar finns.

   


  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • Vårt budgetförslag innehåller tunga satsningar på skola och utbildningen som ger de arbetslösa verktygen att gå från bidrag till jobb. Satsningar som ger de äldre rätten att få åldras med värdighet, där de vårdas av personal som inte är sönderstressade av höga besparingskrav eller orimliga arbetsvillkor. Likaså innehåller vår budget satsningar på att åter bringa trygghet i kommunen. Vår vision är ett Eskilstuna präglat av trygghet och gemenskap genom hela livet där ingen invånare lämnas utanför.

   

   

   

  För mer information kan ni se våra förslag i sin helhet nedan. Klicka bara på bilden för respektive dokument.

   

   

   

  Mer info
 • SD Eskilstuna återvändarcenter

  SD föreslår en kraftig minskad befolkningsökning av nyanlända till Eskilstuna

  SD har lämnat in en motion som innebär att kommunpolitiken i Eskilstuna ställs som för att i alla avseenden verka för att minska befolkningsökningen av nyanlända till kommunen. Anledningen är att de styrande partierna allt för länge har stått bredvid och låtit inflyttningen av främst nyanlända skenat till nivåer som gjort situation allt svårare att hantera. Det är främst den skyhöga skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda som påvisar på allvaret och nödvändigheten i förslaget. Läggs därtill bristen på bostäder , utbildningsplatser samt den sociala oro i stadens invandrartäta bostadsområden så blir det tydligt att Eskilstuna behöver byta kurs. Syftet med förslaget är att på riktigt skapa andrum för kommunen att komma tillrätta med de nämnda problem och inte som nu bara fylla på med fler nyanlända som tyvärr tvingas in i ett bidragsberoende.

  Motionen med dess mer konkreta innehåll kan läsas i sin helhet här: Motion om att minska befolkningsökningen av nyanlända

   

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  – Nyligen gick Socialdemokraterna i Malmö ut med ett kravbrev till regeringen om att Malmö inte ska behöva ta emot en enda nyanländ flykting under 2018. Något som media uppmärksammade nyligen, se länk här

  Ett välkommet besked som förhoppningsvis kan få Socialdemokraterna även i Eskilstuna att släppa hörnflaggan och komma in i matchen. Beskedet punkterar även myten om att det inte går att påverka befolkningsökningen av nyanlända till Eskilstuna. Vår förhoppning är att vårt förslag ska tvinga fram ett tydligt svar från respektive parti över vilken väg de vill att Eskilstuna kommun ska gå.

  Mer info
 • Lagersbergsskolan 2017-04-03

  SD:s förslag för ökad trygghet runt Lagersbergsskolan

  De senaste incidenterna som ägt rum främst runt Lagersbergsskolan är något vi tar på stort allvar. Under måndagen besökte vi den omnämnda skolan och träffade skolledningen för att lyssna in vilka åtgärder som är nödvändiga för att vända den negativa utvecklingen som sker i området. Efter rundvandring på skolan och diskussion med skolledningen utkristalliserades två tydliga åtgärder som behövs. Det första är att öka samarbetet med Polisen så de ökar sin närvaro på skolan. De behöver visa upp sig mer än bara vid allvarliga händelser. Det kan vara allt ifrån att besöka klassrummen eller sitta ner och äta lunch med skoleleverna. Genom att eleverna får lära känna poliserna på ett mer personligt plan är förhoppningen att tilliten och respekten för Polisen ökar i området. Likaså minskas risken att eleverna senare i livet ansluter sig till ungdomsgängen som kastar sten på Polisen om de känner poliserna i uniformerna. Den andra konkreta åtgärden är att montera upp övervakningskameror runt om på skolan.

  Nedan finner ni två konkreta förslag som vi lagt och som vi hoppas ska vända den negativa utvecklingen runt Lagersbergsskolan och runt andra skolor i staden.

   

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  – Utvecklingen i stadens mest utsatta bostadsområden är under all kritik. Trots lovord från den rödblåa kommunmajoriteten har situationen inte blivit bättre. Våra förslag om ökad polisiär närvaro och kameraövervakningskameror vid brottsutsatta skolor ska ses som två av flertalet konkreta åtgärder som behövs för att vända utvecklingen.

  Mer info
 • Leif Andersson

  Vår partivän Leif Andersson (SD) har gått bort

  Vi har nåtts av tråkiga nyheter. Vår partikamrat Leif Andersson har lämnat oss. Han var ersättare i kommunfullmäktige sedan en tid tillbaka. Leif var en plikttrogen man som trots sitt hälsotillstånd försökte komma på de möten han kunde för att stötta partiet och ta sitt ansvar som förtroendevald.

  För att visa vår saknad av Leif Andersson kommer vi hålla en tyst minut på vårt nästa KF-gruppsmöte. Han kommer vara saknad och aldrig glömd hos oss i partiet. Må han vila i frid.

   

  Mer info
 • SD Eskilstuna styrelse 2017

  Ny styrelse vald för SD Eskilstuna 2017

  Under lördagen samlades nästan ett femtiotal medlemmar för att genomföra partiets kommunföreningsårsmöte där ny styrelse att leda föreningen under 2017 valdes.
  Nedanstående personer fick förtroendet av medlemmarna att leda partiet lokalt under 2017:

   

   

  Ordförande Kim Fredriksson nr 6 från vänster i bild
  Vice ordförande Mikael Nygren nr 10 från vänster i bild
  Andre vice ordförande Anton Berglund nr 2 från vänster i bild
  Ledamot Elin Blomberg nr 8 från vänster i bild
  Ledamot Seppo Vuolteenaho nr 9 från vänster i bild
  Ledamot Anita Nygren nr 4 från vänster i bild
  Ledamot Carina Åkesson nr 7 från vänster i bild
       
  1:a Suppleant Tobias Gustafsson nr 1 från vänster i bild
  2:a Suppleant Camilla Berard Granström nr 3 från vänster i bild
  3:e Suppleant Fredrik Elf nr 5 från vänster i bild
  Mer info
 • P1190359

  Dialog är bättre än högljudd och gapig monolog

  Onsdagen den 1 februari var tanken att allmänheten skulle fått möjligheten att få komma och lyssna på Jimmie Åkesson i Eskilstuna. Tyvärr så fråntogs allmänheten den grundlagsskyddade rättigheten. Anledningen var som många säkert redan vet att ett 40-tal ungdomar på ett blockadliknade sätt ställt sig framför entrén till möteslokalen där Åkesson skulle tala. Genom ett hotfullt uppträdande där spott, glåpord och direkta hot riktades mot oskyldiga åhörare lyckades de tillsammans med avfyrade fyrverkeripjäser och smällare hindra många från att ta sig in.

  När Polisen tvingades kalla in kravallpolis, hundpatruller och förstärkning från andra län blev det riktigt tydligt hur illa det är ställt med respekten för demokratin. Dessa ungdomar påtalar gärna sin egen grundlagsskyddade rättighet att få demonstrera men visar samtidigt ett stort förakt mot densamma när de hindrar andra att nyttja den. När det vittnas om att så unga som 13-åringar är med och hejar på mötesstörningen blir vi riktig oroliga, att de dessutom inspireras av den respektlöshet gentemot Polis och meningsmotståndare äldre kompisar visar så känner vi att det behövs en tydlig och skarp förändring. Förståelsen och respekten att människor har olika åsikter måste stärkas, det redan i tidig skolålder.

  Att arrangera så kallade ”tysta” demonstrationer där etiketter redan på förhand sätts på sin meningsmotståndare är uppenbarligen ingen framkomlig väg.

  Som sverigedemokrater ser vi mer på att en dialog mellan människor är en bättre väg. Genom att faktiskt prata med varandra och inte om varandra kan många missförstånd och konflikter undvikas.

  För att försöka bryta den negativa utvecklingen kommer vi som folkvalda ta initiativ till att stärka upp demokratiarbetet i skolorna där dialog mellan politiker och ungdomar blir en naturlig del i vardagen. Förhoppningsvis kan detta bli starten till den nödvändiga förändring som händelsen på Rekarnegymnasiet den 1 februari visade prov på.

   

  För Sverigedemokraterna Eskilstuna

  Kim Fredriksson, oppositionsråd

  Mikael Nygren, SD-ledamot i barn- och utbildningsnämnden

  Mer info