SD har lämnat in motion om att ta fram en policy angående skattefinansierad kulturverksamhet | SD Eskilstuna

SD har lämnat in motion om att ta fram en policy angående skattefinansierad kulturverksamhet

Idag har Therese Borg för SD Eskilstunas räkning lämnat in en motion om att det ska tas fram en policy som reglerar vilken typ av kulturverksamhet som ska finansieras med skattemedel. Syftet är att all kommunalt finansierad kulturverksamhet så långt det är möjligt ska förhålla sig politiskt neutral , samt att man i alla sammanhang ska vara tydliga och ärliga med det syfte och val av perspektiv som satt sin prägel på verksamheten. Policyn ska också säkerställa att de kulturverksamheter som finansieras av kommunen ska välkomna alla, oavsett kön, ursprung, religion, sexuell läggning eller politisk åsikt.

Läs hela motionen nedan:

Motion

Kultur som finansieras med skattemedel bör vara politiskt neutral, öppen för alla, samt tydlig med sitt syfte och val av perspektiv.

Kultur är på väldigt många sätt något viktigt och berikande. Därför är det helt naturligt att en del av skattemedlen går till att finansiera kultur. Dock är det viktigt att fundera på vilken typ av kultur som ska bekostas med skattebetalarnas pengar, och vad som bör bekostas av utövarna själva. Rimligen bör den kultur som finansieras med skattemedel vara till för en så stor del av befolkningen som möjligt. Det som många betalar för ska också så många som möjligt kunna ta del av. Det är viktigt att alla känner sig välkomna att ta del av det som erbjuds, ingen ska behöva känna sig exkluderad eller ovälkommen.

Med detta i beaktande går det att dra några slutsatser. En sådan är att det inte är rimligt att kommunens skattebetalare ska lägga en del av sin lön på kultur som syftar till att väcka politisk opinion till förmån för en politisk ideologi som de kanske själva motsätter sig. Likaså är det inte rimligt att skattemedel finansierar kultur vars syfte är att ta ställning emot en politisk ideologi. Åtminstone inte utan att ställningstagandet redovisas på ett tydligt sätt.

En annan slutsats är att skattebetalarna inte ska behöva se en del av sin lön gå till kulturyttringar som utan att vara tydliga med sitt ställningstagande ger ensidiga perspektiv på sådant som borde beskrivas ur flera perspektiv. Om kultur ska väcka tankar, ge nya erfarenheter, leda till utveckling, måste det ges möjlighet att bilda sin egen uppfattning utifrån en objektiv helhet, eller så måste det framgå på ett tydligt och ärligt sätt att ett perspektiv av flera möjliga valts. Allt annat är att försöka påverka människors åsiktsbildning i en viss riktning, istället för att uppmuntra kreativitet och självständigt tänkande.

En tredje slutsats är att skattemedel inte ska gå till att finansiera kulturverksamhet som bara välkomnar vissa människor och därmed är exkluderande mot övriga. Verksamheter som bekostas med skattemedel ska kunna fungera som mötesplats för alla, inte exkludera människor p g a kön, ursprung, religion, sexuell läggning eller politisk åsikt.

Med hänvisning till ovanstående yrkas därför på

att Kultur – och fritidsnämnden samt Torshälla Stads nämnd ges i uppdrag att ta fram en vägledande policy i syfte att eftersträva att all kommunalt finansierad kulturverksamhet förhåller sig politiskt neutral så långt det är möjligt, samt att man i alla sammanhang är tydliga och ärliga med det syfte och val av perspektiv som satt sin prägel på verksamheten. Policyn ska också säkerställa att de kulturverksamheter som finansieras av kommunen ska välkomna alla, oavsett kön, ursprung, religion, sexuell läggning eller politisk åsikt.

 

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Therese Borg