Sverigedemokraterna Eskilstuna | Sverigedemokraterna Eskilstuna | Sida 5

Hem

valkommen-till-SD-Eskilstuna

Eskilstunas tredje största parti

Vi är både män och kvinnor, gamla som unga med viljan till förbättring

 

Kim Fredriksson

Kim Fredriksson

Ordförande i kommunföreningen och gruppledare i kommunfullmäktige

Skicka e-post till oss

Hänt-i-kommunföreningen

 • iStock_000074232923_Medium

  SD storsatsar i sin årsplan 2017 för att minska sjukfrånvaron i Eskilstuna kommun

  Av kim.fredriksson den 27 maj, 2016
  0

  Sjukfrånvaron i Eskilstuna kommun är högre än andra kommuner och ser tyvärr ut att fortsätta öka. Den totala sjukfrånvaron 2015 för hela kommunen var 7,9 % och ännu högre bland vård- och omsorgspersonal som var 10,1 % 2015. Något måste göras för att bryta trenden. Det kommer krävas insatser på bred front för att nå framgång. Eftersom det är just bland vård- och omsorgspersonalen som sjukfrånvaron är som högst riktas våra satsningar särskilt till dem.

  Nedan följer en rad av satsningar vi gör under 2017 som vi hoppas ska kraftigt minska sjukfrånvaron:

   

  • Stärkt kommunhälsa 5 miljoner

  Kommunhälsan är en stödenhet inom kommunen för att främja hälso- och arbetsmiljöarbetet. I satsningarna för att minska sjukfrånvaron spelar just kommunhälsan en viktig och central roll för att samordna insatserna. Förslaget handlar om att ge kommunhälsan mer pengar som de själva utifrån sin expertis får använda dit de gör mest nytta. Ett exempel skulle kunna vara att öka bemanningen på kommunhälsan så de hinner med att hjälpa de sjukskrivna att komma tillbaka. Ett annat kan vara att väva in och stärka upp arbetsmiljöfrågorna inför alla politiska beslut. När effektiviseringar eller nedskärningar görs finns det en risk att de långsiktiga konsekvenserna kring arbetsmiljön hamnar i skymundan. Fokus hamnar istället på vad kommunen sparar kortsiktigt. Vi vill i och med denna satsning att kommunhälsan och arbetsmiljöfrågorna ska ta mera plats inom den kommunala organisationen.

   

  • Stärkt friskvårdbidrag med 6 miljoner

  Genom att höja bidraget till 2000 kr/år, utöka omfattningen för till vad det får användas till är det vår övertygelse att fler kommer igång med träning. De flesta rapporter pekar på att ett aktivt och rörligt liv minskar risken att bli sjuk och därmed sjukfrånvaron i jobbet. I samband med satsningen ska en intern kampanj dras igång för att informera om bidraget samt inspirera medarbetarna med fördelarna regelbunden träning kan ge.

   

  • Inför kostnadsfria arbetsskor för vård och omsorgspersonal 3,5 miljoner

  Idag tvingas personalen inom vård och omsorg köpa sina egna arbetsskor. Något som har medfört att många valt att använda direkt olämpliga skor. På sikt kan det leda till belastningsskor och sjukskrivningar som kunde ha förebyggts av att personalen haft bra och ergonomiska arbetsskor.

   

  • Få budgeten inom vård och omsorg i balans 50 miljoner

  År efter år kommunen dragits med underskott och ständiga nedskärningar inom vård och omsorg. Trots det har den styrande majoriteten inte lyckas uppnå balans i budgeten. Detta har medfört att personalen går på knäna och ständigt tvingas till neddragningar. Det ständiga budskapet om nedskärningar från politiken har lett till ökad stress och oro hos personalen. Ökad stress och oro leder också till ökad risk att bli sjukskriven. Genom att helt enkelt avsätta de medel som krävs för att personalen ska kunna göra ett bra jobb minskas denna stress och oro. Satsningen innebär också att pengar avsätts för att täcka de kostnader rätten till önskad sysselsättningsgrad har medfört.

   

  • Ökad grundbemanning 37 miljoner

  Vid varje verksamhetsbesök vi gör inom vård och omsorg är budskapet att det behövs mer personal återkommande. Vid sjukfrånvaro märks det tydligt av i verksamheterna då en vikarie måste kallas in med kort varsel. Detta eftersom en vikarie generellt sätt inte är lika mycket insatt i rutinerna och kräver viss handledning av ordinarie personal. Ibland vill det sig så illa att det inte går att hitta en vikarie med så kort varsel. Sammantaget leder den höga sjukfrånvaron till ökad arbetsbelastning för personalen och försvårar därmed arbetet med att minska sjukfrånvaron. Genom att rejält öka grundbemanningen så kan arbetsbelastningen fördelas på fler där stressen minskar och möjliggör minskat behov att vikarier. Ambitionen är att grundbemanningen ska vara så pass väl tilltagen att personalen klarar sig ändå utan vikarier vid sjukfrånvaro.

   

  • Fler och nyare äldreboenden och korttidsboenden 150 miljoner i investeringar

  Genom att fräscha upp befintliga boenden samt bygga nya så kan lokalerna anpassas så att arbetsmiljön blir avsevärt mycket bättre. Exempelvis med lyftanordningar så tunga lyft som görs på felaktigt sätt undviks.

   

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, Oppositionsråd (SD):

  – Det finns ingen satsning som enskilt kan vända trenden med hög och ökad sjukfrånvaro. Det krävs ett långsiktigt arbete på bred front för att lyckas. Med de nämnda satsningarna kombinerat med de som redan pågår hoppas vi kunna få betydligt friskare personal som trivs att jobba inom Eskilstuna kommun.

   

  Vårt förslag till årsplan 2017 för Eskilstuna kommun släpps i sin helhet på tisdag  nästa vecka.

 • SD Eskilstuna återvändarcenter

  SD Eskilstuna vill införa ett återvändarcenter

  Av kim.fredriksson den 19 maj, 2016
  0

  Eskilstunas befolkning har ökat rejält de senaste åren. En stor del beror på utomeuropeisk invandring där många har haft svårt att etablera sig i samhället. Många har bosatt sig i de redan invandrartäta stadsdelarna som dras med hög arbetslöshet, kriminalitet och social oro. Framtidsutsikterna förvärras ytterligare när inflödet av nyanlända dessutom ökar där utbildningsplatser, arbetstillfällen och bostäder inte skapas i samma utsträckning. Faktum är att många i dessa stadsdelar på grund av detta blivit dömda till ett livslångt utanförskap. Ett utanförskap där bidrag eller kriminalitet har blivit enda inkomstkällan. Trots rödgröna som rödblå kommunmajoriteters fina ord om förbättringar har situationen inte blivit bättre.

  För att lösa problemen krävs det mer åtgärder än de vanliga om mer utbildning. Möjligheten att på frivillig basis vägleda nyanlända och utrikesfödda till att återvända till respektive hemland kan vara en del av lösningen. Mer konkret handlar det om att införa ett återvändarcenter som kan ge information och utbildning anpassad efter förutsättningarna i hemlandet. Ambitionen är att centret ska ge den enskilde bra förutsättningar att kunna återvända. Fokus ska vara att uppmuntra personer som står långt från arbetsmarknaden. Vill det sig väl kan återresan till hemlandet bli nystarten som behövs för att ta sig ur hopplösheten som ett långt bidragsberoende skapat.

   

  Klicka här för att ta del av motionen i sin helhet

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, Oppositionsråd (SD):

  – Vetskapen att arbetstillfällen, bostäder, utbildningsplatser och samhällsgemenskapen måste växa i samma takt som befolkningen har lyst med sin frånvaro hos de övriga partierna. Detta har medfört att arbetslösheten bland utrikesfödda fortsätter att stiga från redan höga nivåer.  Satsningar där utrikesfödda och nyanlända på frivillig basis stöttas att återvända till respektive hemland blir i rådande situation nödvändiga.

 • Vattenpalatset Badhuset

  SD Eskilstuna vill öka tryggheten på kommunens badhus

  Av kim.fredriksson den 16 mars, 2016
  0

  Efter händelsen på Eskilstunas badhus Vattenpalatset i mitten på februari där tre tonårsflickor blev sexuellt ofredade har vi lämnat in en motion som innehåller åtgärder för att stärka upp tryggheten på kommunens badhus. Liknade händelser på andra badhus runt om i landet och andra händelser som ökat otryggheten ligger också till grund för åtgärderna vi föreslår.

   

  Sammanfattning av trygghetsåtgärderna:

  Öka antalet badvakter som kan upptäcka och förhindra sexuellt ofredande samt minska risken för drunkningsolyckor.
  I högre och längre omfattning porta de personer som inte sköter sig.
  Se över behovet av att införa ordningsvakter. Särskilt med tanke på att relaxavdelningen planeras för att även servera alkoholhaltiga drycker.

  Klicka här för att ta del av motionen i sin helhet.

   

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, Oppositionsråd (SD):

  – Med tanke på den negativa samhällsutvecklingen med ökad otrygghet och att kommunens nya badhus Munktellbadet som öppnar i slutet av maj räknar med en fördubbling av antalet besökare ser vi ett behov av kraftfulla trygghetsåtgärder.

   

 • Trygghet

  SD Eskilstunas åtgärdspaket för ökad trygghet

  Av kim.fredriksson den 27 januari, 2016
  0

  Under tisdagseftermiddagens kommunstyrelsesammanträde behandlades en Samverkansöverenskommelse mellan Eskilstuna kommun och Polismyndigheten för 2016 -2019.

  Klicka här för att se hela ärendet

  Vi föreslog flertalet tilläggsförslag för att öka tryggheten i Eskilstuna. Se hela våra förslag och anledning till att vi föreslår dem nedan:

  SD Eskilstunas åtgärdspaket för ökad trygghet


  Eskilstunas trygghetsarbete är utifrån resultatet i verkligheten i stort behov av omtag. Ett omtag som denna samverkansöverenskommelse är tänkt att verka för. Den är framtagen av Trygga Eskilstuna i dialog med Polismyndigheten. Tyvärr har den rödblåa majoriteten i början av mandatperioden kastat ut stora delar av den politiska oppositionen från detta trygghetsråd. Detta har medfört begränsade möjligheter för oppositionen att påverka vilket inte har gynnat trygghetsarbetet.
  Mot bakgrund av kommunens stora behov av ökad trygghet lägger vi härmed följande tilläggsförslag till samverkansöverenskommelsen:


  • Förbättrad kameraövervakning av centrala Eskilstuna
  Vidareutveckling av dagens samarbete kring kameraövervakningen av centrum. Syftet är att öka antalet platser som är övervakade med moderna övervakningskameror. Dessa platser ska pekas ut i dialog med lämpliga aktörer. Så kallade hotspots ska prioriteras. Effekten som eftersöks är ökad trygghet där gärningsmän ska förhindras att begå brott eller dömas med hjälp av övervakningskameror.


  • Uppmuntra till grannsamverkan
  Genom att använda redan befintliga kontakter med invånarna ska samtliga involverade parter stödja och uppmuntra till grannsamverkan. Då stärks tilliten mellan invånarna och benägenheten att våga vittna ökar.


  • Stärka stödet för brottsoffer
  När någon utsätts för grövre brott är det av vikt att bra stöd kan ges omgående. Idag finns det redan olika typer av stödfunktioner som behöver stärkas upp. Tanken är att dessa stödfunktioner aktivt ska stöttas av kommun och polis och även involveras i det förebyggande arbetet.


  • Ökad polisiär närvaro i skolorna
  I syfte att öka tryggheten på skolorna och dra nytta av satsningen på områdespoliser (tidigare kvarterspoliser) ska nämnda poliser öka sin polisiära närvaro i skolorna. Med mer kontakt mellan polis och skolelever kan både tilliten och respekten ökas, likaså benägenheten att våga vittna.


  • Ersätta den interkulturella strategin mot en assimilationsinriktad strategi
  Integrationsplaner av olika dess slag har med facit i hand inte skapat trygghet. Stabila och trygga samhällen byggs på att stärka invånarnas gemensamma nämnare istället för att betona deras olikheter. Därför borde den interkulturella strategin bytas mot en assimilationsinriktad strategi.


  • Öppen och transparent rapportering till media
  Mot bakgrund av att det avslöjas att Polismyndigheten mörkar vissa typer av brott behövs en öppen och transparent rapportering till media. Exempelvis är avslöjandet om att Polismyndigheten i Stockholm mörkat en stor mängd av sexuella övergrepp mot unga kvinnor. Särskilt häpnadsväckande är de argument Polisen uppgav till skälet för mörkläggningen, att de inte vill spela SD i händerna p.g.a. gärningsmännens etniska ursprung. Hur långt mörkläggningen sträcker sig är än så länge oklar. Men skrivs det in att både Polismyndigheten och kommunen ska ha en öppen och transparent rapportering till media vid allvarliga händelser kan förtroendet hos allmänheten återigen byggas upp.


  • Samverka för tidsbegränsad kameraövervakning i bostadsområden
  Kommunen och Polismyndigheten ska verka för att införa tidsbegränsad kameraövervakning i särskilt otrygga bostadsområden. Fokus är på att minska bilbränder och grova våldsbrott. Samverkan sker givetvis i dialog med lämpliga aktörer.

   

  Samtliga förslag avslogs från den rödblå kommunmajoriteten. Ärendet och våra förslag kommer debatteras på Kommunfullmäktige den 11 februari. Återstår att se varför Socialdemokraterna och Moderaterna säger nej till ökad trygghet.

   

 • Mobilt sportotek

  PM: SD vill införa mobilt Sportotek i Eskilstuna

  Av kim.fredriksson den 5 januari, 2016
  0

  Idag är det många ungdomar som utövar någon form av sportaktivitet. Det kan vara allt ifrån fotboll, ishockey, skidåkning eller hästridning. Nackdelen är att dessa sporter består av utrustning som är dyr vilket föranleder att många föräldrar inte har råd att låta sina barn utöva sporterna. Det är ett problem som blir extra påtagligt med tanke på den höga arbetslöshet och barnfattigdom som råder i Eskilstuna. Skulle Eskilstuna kommun införa ett så kallat mobilt Sportotek skulle det underlätta för barnfamiljer som har det svårt ekonomiskt. Det fungerar på samma sätt som en bokbuss. Barnet eller ungdomen lånar med hjälp utav ett lånekort och lämnar sedan tillbaka utrustningen. I Skrivande stund har det redan införts i Luleå och planeras införas även i Västmanland.

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  – Eskilstuna är känd som den aktiva idrottsstaden med många engagerade föräldrar, barn och ungdomar. För att ge barnfamiljer en chans att testa på kostnadsdrivande sporter är ett mobilt Sportotek ett bra alternativ. Jag kan bara se fördelar med förslaget och med nyöppnade ReTuna kan det heller inte bli svårt att fylla det med begagnad sportutrustning.

   

  Klicka här för att se motionen i sin helhet