SD Eskilstuna

Hem

Välkommen till

Eskilstunas tredje största parti

Vi är både män och kvinnor, gamla som unga med viljan till förbättring

 

Kim Fredriksson, oppositionsråd.

Ordförande i kommunföreningen och gruppledare i kommunfullmäktige för SD Eskilstuna

Skicka e-post till oss

Hänt-i-kommunföreningen

 • utvald-bild årsplan 2019 SD Eskilstuna

  SDs förslag på årsplan 2019 för Eskilstuna kommun

  Av kim.fredriksson den 29 maj, 2018
  0

  Arbetet med att ta fram ett förslag till årsplan med tillhörande budget samt ägardirektiv har pågått fortlöpande under året. Vi har besökt skolor, äldreboenden och andra kommunala verksamheter samt flertalet företag som är verksamma i just Eskilstuna. Det är utifrån dessa besök och samtal med välfärdspersonal och invånare i Eskilstuna som ligger till grund för vårt förslag vi nu presenterar.

   

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • – Vår årsplan 2019 för Eskilstuna kommun kan sammanfattas med stärkt välfärd och ökad trygghet. Vi säger bland annat nej till fortsatta nedskärningar i skolan och höjer istället skolpengen motsvarande 56 lärartjänster. Vi inför fria bussresor för 65 + dygnet runt och stärker upp grundbemanningen inom äldreomsorgen med motsvarande 70 vårdpersonal på heltid. Tryggheten ökar vi genom fler övervakningskameror och 20 patrullerande ordningsvakter som förläggs av Polisen samt trygghetsbidrag till föreningar i mångmiljonklassen. Vårt budskap är att vi vill ge Eskilstunaborna trygghet genom hela livet.

   

   

  För mer information kan ni nedan se våra förslag i sin helhet. Klicka bara på bilden för respektive förslag:

   

   

 • plan-mot-våldsbejakande2

  SD:s egna förslag på plan mot våldsbejakande extremism i Eskilstuna

  Av kim.fredriksson den 10 april, 2018
  0

  Eskilstuna kommun har under rödblå ledning arbetat fram ett tandlöst förslag på en plan mot våldsbejakande extremism. Den tuffaste konkreta åtgärden för enskilda individer som ligger i riskzonen är att erbjuda dem praktikplatser. Vidare så lyfts utbildningsinsatser för medarbetare och invånare fram som bredare lösningar på problemen. Planens enda mål är att Eskilstuna kommun blir en plats utan inslag av våldsbejakande extremism. Dessvärre så finns inga konkreta förslag på hur målet ska kontrolleras att det är uppnått.Det här duger inte. Ska det omnämnda fina målet uppnås krävs det fler och tuffare åtgärder.

  Med anledning av detta föreslår SD Eskilstuna att planen kompletteras med följande:

  Bedömning av omfattning av våldsbejakande extremism

  För att kunna avgöra om planen har effekt ska kommunen med jämna mellanrum inhämta bedömningar från Polisen och redovisa för kommunstyrelsen. Bedömningarna ska vara övergripande för att inte riskera att Polisens underrättelsearbete röjs. Exempelvis ifall den våldsbejakande extremismen har ökat eller minskat och i så fall vilken eller vilka kategorier som har förändrats.

  Enkätundersökning

  Ytterligare ett sätt att kunna mäta hur utbredd den våldsbejakande extremismen är i Eskilstuna är att genomföra en enkätundersökning bland stadens ungdomar. Frågorna skulle exempelvis kunna bakas in i redan befintliga enkäter som genomförs bland stadens ungdomar.

  Kontroll av föreningar

  Stickkontroller ska göras på föreningar som mottar bidrag från kommunen. Kontrollen ska säkerställa att föreningen lever upp till de kriterier som ställs för att få bidrag och att det inte förekommer tendenser till våldsbejakande extremism inom föreningen.

  Uthyrning av lokaler

  Eskilstuna kommun förfogar över många lokaler som kan hyras. Det ska finnas rutiner som säkerställer att ingen som hyr dessa lokaler avser använda dem för våldsbejakande ändamål.

  Kontaktvägar för invånare

  Om enskilda invånare upptäcker eller misstänker att anhörig, närstående, granne eller liknade visar tendenser att syssla med våldsbejakande extremism ska det finnas enkla och diskreta kontaktvägar in till kommunen. Självklart ska informationsinsatser göras så invånarna vet om att kommunen är mottagliga för denna typ av tips. Möjligheten att kunna meddela kommunen anonymt bör ses över för att undvika att kontakt uteblir på grund av eventuella konsekvenser för den som tipsar.

  Anhörigstöd

  När radikalisering uppdagas hos en individ ska dennes familj och anhöriga alltid erbjudas stöd och vägledning för att få individen lämna de extremistiska miljöerna och bryta sina destruktiva beteenden.

  Återvändande IS-krigare

  Om det uppdagas att det finns återvändande så kallade IS-krigare i Eskilstuna ska det anmälas direkt till polisen. Dessa individer ska inte åtnjuta något stöd alls från Eskilstuna kommun, mer än transport till fängelset för sina brott mot mänskligheten.

   

   

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD)

  • – Jag tror att de allra flesta förstår att lösningen på våldsbejakande extremism inte är fler praktikplatser. Det behövs tuffa åtgärder med mätbara mål som följs upp för att kunna avgöra ifall de har haft effekt. Något som våra kompletterande förslag bidrar med.

 • Akutmottagningar-vårdgaranti_v3

  SD föreslår max två timmars väntetid på de sörmländska akutmottagningarna

  Av kim.fredriksson den 9 april, 2018
  0

  Att väntetiderna på akutmottagningarna är alldeles för långa råder det inga tvivel om. Orsakerna må vara många men ska en förändring ske så krävs det politisk vilja och handlingskraft. Här vill vi från Sverigedemokraterna visa just handlingskraft och införa max 2 timmars väntetid på de sörmländska akutmottagningarna.

  Frågan är så klart hur det ska genomföras och hållas?

  Utöver en kraftig minskad invandring till Sörmland måste sjukvården budgeteras efter vilka behov som finns och hur stor befolkningen är. Att sjukvården får allt färre vårdplatser och vårdpersonal per sörmländskinvånare samt år efter år går med budgetunderskott vittnar om en politisk ledning som inte förmår att se behoven. Lösningen är inte fler orealistiska besparingspaket utan allt handlar om att prioritera vården framför allt annat.

  Vidare så behöver akutmottagningarna avlastas från grunden. Dygnet runt-öppna vårdcentraler måste öppnas omgående på strategiska platser. Förkylningssyndrom är inget som bör hanteras av akutmottagningarna vilket är ett av många exempel.

  Ett digitalt väntetidsystem behöver införas där patienten redan hemma kan se hur lång väntetiden är. Antingen kan patienten vänta någon timme hemma tills väntetiden gått ner alternativt kunna bli hänvisad till annan akutmottagning på annan ort där ingen väntetid finns. Den tekniska utvecklingen möjliggör nästan oändliga möjligheter att nå vårt mål. Flaskhalsar behöver också identifieras och lösas kontinuerligt.

  Listan på åtgärder kan göras lång men den kanske enskilt viktigaste åtgärden är att kraftigt höja lönerna för vårdpersonalen, dels för att både redan utbildade vill jobba för blivande region Sörmland och för att fler ska vilja utbilda sig till sjukvårdspersonal. Ytterligare åtgärder kan med fördel arbetas fram i dialog med sakkunniga för att på riktigt kunna leva upp till vårt mål om max 2 timmars väntetid på akutmottagningarna. Med ett av världens högsta skattetryck är detta mål inte för mycket begärt att erbjuda de sörmländska skattebetalarna.

   

  Kommentar från Kim Fredriksson, Oppositionsråd (SD) Eskilstuna

  • – Är det något sörmlänningarna efterfrågar är det en tillgänglig vård. Med vårt mål om max 2 timmars väntetid blir det tydligt vad de förväntas få för sina skattepengar.

  Kommentar från Jannike Zetterman, Vice ordförande SD Oxelösund

  • – Det kan inte vara rimligt att man ska sitta flera timmar på en akutmottagning med ett litet barn som exempelvis brutit armen. Av erfarenhet vet jag att det händer allt för ofta. Så vårt förslaget behövs verkligen.

 • Skolbild-Facebook-1200x628-blå

  Debatt: Socialdemokraterna och Moderaterna underminerar Eskilstunas skolor

  Av kim.fredriksson den 27 mars, 2018
  0

  Den senaste tidens turbulens inom skolan beror på bristande politiskt ledarskap. För att förstå påståendet behövs en tillbakablick till 2015 göras. En morgon inser den rödblåa kommunledningen med Jimmy Jansson i spetsen att ekonomin sviker och något måste göras. I ren panik fattas ett tvivelaktigt så kallat ordförandebeslut där hela Eskilstuna kommun försätts i ett besparingsläge med bland annat inköpsstopp.

  Frågetecknen spred sig inom kommunen hur detta kunde komma så plötsligt. Senare samma år gav sig de rödblåa på skolpengen som de sänkte med omkring 50 miljoner. De uppgav att en omfördelning till äldreomsorgen måste göras. Problemet var bara att någon sådan omfördelning inte gick att utläsa från deras budget. Det finns alltså ett stort glapp mellan vad de säger i media och vad som faktiskt genomförs.

  Nu upprepas historien igen. Nya kriterier för vilka elever som har rätt till extra stöd (tilläggsbelopp) införs och innebär en budgetbesparing på omkring 20 miljoner. I media förnekar de rödblåa att detta är en nedskärning i skolan. Trots att facken, rektorer, lärare och även elever slår larm kring skolan slår de rödblåa ifrån sig kritiken.

  I debattartiklar och pressträffar peppras det ut påståenden om att skolan skulle nästintill bada i pengar. Den 13 februari ställde vi frågan till de rödblåa ifall de var överens med de fackliga om hur frustrationen inom skolan ska hanteras. Absolut, löd svaret. Två dagar senare går de fackliga ut medialt och vägrar acceptera villkoren de rödblåa ställt. Inte förrän läget förvärrats ytterligare och de retat upp skolans personal och elever ordentligt ändrar de sig och delvis tillför resurser till skolan i samband med årsbokslutet som tas i slutet av mars. Det ekonomiska tillskottet blir som ett kvitto på att de styrande politikerna farit med osanning om vilka nedskärningar och behov som finns inom skolan.

  Det här duger inte. Det måste bli ett slut med ledande politiker som först förnekar nedskärningar, retar upp skolpersonalen och sedan försöker framstå som hjältar i media när de tillför de pengar skolan redan borde ha haft. Det skolan behöver i dag är arbetsro, en stabil ekonomi som håller över tid samt ett tydligt politiskt ledarskap som faktiskt lyssnar på skolans personal.

   

  För Sverigedemokraterna Eskilstuna

  Kim Fredriksson, oppositionsråd

  Mikael Nygren, ledamot barn- och utbildningsnämnden

 • Svenska språkets ställning i Eskilstuna

  SD vill stärka det svenska språkets ställning i Eskilstuna

  Av kim.fredriksson den 19 mars, 2018
  0

  Grundbulten i fungerande samhällen är känslan av att känna gemenskap. För att känna det krävs det bland annat ett gemensamt språk som alla i kommunen förstår. För oss sverigedemokrater är det självklart att det ska vara svenska och ingenting annat. Eftersom det varit en hög invandring till Eskilstuna ser vi ett starkt behov av åtgärder för att upprätthålla vårt språk som gemensamma nämnare. På senare tid har vi kunnat se hur samhällsservicen successivt börjat inkluderat kommunikation på olika språk. Exempelvis kommunens hemsida, växel, mötesplatser, utökad tolkförmedling samt rekrytering av flerspråkig servicepersonal m.m.

  Ur ett långsiktigt perspektiv ska följande fråga ställas: Vilken motivation får nyanlända att lära sig svenska när samhällsservicen och kommunikationen med grannar, arbetskamrater och närbutiken görs på deras modersmål? Politiken blir svaret skyldiga kring varför de ska lära sig det svenska språket när de i praktiken inte behöver tala svenska.

  Exempel på konkreta åtgärder kan vara att tolkar generellt ska användas restriktivt. Utrikesfödda som uppger sig vara i behov av tolkar ska erbjudas utbildning i svenska för att succesivt få bort deras tolkbehov. Det ska även ställas krav på goda kunskaper i tal på svenska för att få fast arbete inom Eskilstuna kommun. Detta oavsett befattning. Befintligt anställda eller människor i kommunens arbetsmarknadsåtgärder som har behov av språkutveckling ska erbjudas extrakurser i just svenska som en del i sin kompetensutveckling. Självklart ska kravställningen på språkutveckling vara ett av grundkriterierna för att få försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag). Likaså ska samhällsservice primärt endast ges på svenska.

  Undantag där samhällsservice kan ges på annat språk är exempelvis vid turistattraktioner, demensboenden eller där det finns starka skäl till undantag t.ex. via minoritetsspråkslagen.

  Förslaget är också en del av våra förslag för att bryta utvecklingen med framväxten av parallella samhällen där olika etniska grupper indirekt isoleras från majoritetssamhället.

   

  Här nedan återfinns det inlämnade förslaget i sin helhet:

   

  Motion om att stärka det svenska språkets ställning i Eskilstuna (PDF)

   

   

   

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD)

  • – En grundförutsättning för att kunna skapa trygghet och gemenskap är att nya som gamla Eskilstunabor förstår varandra. Med tanke på situationen i Eskilstuna behövs vårt förslag.